История

Офисът за Трансфер на Технологии е създаден през ноември 2007 г. с изпълнение на проект по програма PHARE - "Създаване на ОТТ в българските висши училища и държавни научно-изследователски организации", като звено в рамките на Института за космически изследвания към Българска академия на науките.

През 2012 г., обединените усилия на Института за космически изследвания и технологии и Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана при Българската академия на науките има за цел да увеличи ползите от научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии и да предостави опит, знания и компетентност чрез напредналите спътникови технологии. Така стартира проектът „Укрепване и разширяване на Офиса за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи” с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Основната му цел е да изгради способности в аеро-космическите технологии, управление на кризи и анализи, включващи млади учени от българските научно-изследователски институти и университети.

Акцент в резултатите от този проект е поставен върху ефективното внедряване на аеро-космическите технологии на пазара, както и генериране на ползи за научно-изследователските организации, гражданското общество, обществения и бизнес сектори. Въз основа на концепцията на Всеобхватния подход ОТТ има за цел насърчаване, улесняване и прилагане на знания и технологии чрез създаване на мрежа от ОТТ.