Мисия

Мисията на Офиса за трансфер на аеро-космически технологии - ОТТ е да бъде свързващо звено между иновационни технологии в областта на аеро-космическите изследвания и потребителите на тези технологии. Да подпомага целия процес от създаването на даден технологичен продукт до неговото внедряване и реализиране в икономическия и социален живот за повишаване конкурентоспособността на предприятията, организациите и обществото като цяло. Да насърчава прилагането на иновации чрез подобряване на иновационната структура и ноу-хау.