Структура

Структурата и организацията на Офисът за трансфер на аеро-космически технологии (ОТТ) се формира съобразно изискванията на националното законодателство (ЗЗД ), Закон и устав на БАН, добрите европейски практики за управление на офиси за технологичен трансфер и на така наречените Центрове и мрежи на компетентност.

Орган за управление и координация на ОТТ е Управителният съвет, който се състои от 3 члена. Управителният съвет взема стратегически решения по отношение на Офиса за трансфер на технологии. Одобрява годишните отчети на Офиса, пакета от оперативни документи (бизнес план, списък от предлагани услуги, вътрешно оперативно ръководство, програми за курсове на обучения и други). Управителният Съвет, чрез Изпълнителния директор контролира дейността на оперативния екип.

Основните дейности по отделните научни области и технологични направления се извършват от проектни и програмни екипи. Разширяване на човешкия ресурс на ОТТ на проектен принцип е обусловено от политиката на постоянни иновации, внедряване на новости, подобрения и организационни промени в ОТТ.

Екипът