Управление на проекти

Многогодишния опит на Офиса за трансфер на технологии в областта на R&D проектите на регионално, национално и международно ниво гарантира вашият успех чрез нашето знание. Моделът за управление на проекти е базиран на унифициран, системен, мултидисциплинарен подход за управление на проекти и портфолио от проекти, използвайки научно обосновани концепции, добри практики и методологии за ефективно планиране, успешни инструменти и методи за управление. Отчитайки добрите практики проектното управление следва петте основни фази от жизнения цикъл на управлението на проекти: иницииране, планиране, изпълнение, контрол и завършваща фаза. За всички фази има различни ключови проблеми и решения, информация, отговорности и документи. Екип от високо квалифициран персонал осигурява дейността по разрешаването на специфични проблеми. Нашият офис цели не само успешното реализиране на даден проект, но и дългосрочна перспектива за сътрудничество.